മുതലാളിയുടെ ആഗ്രഹം

ജെട്ടി അഴിച്ചു മുതലാളിയുടെ തൂങ്ങി നെയ് പോലെ കിടക്കുന്ന കുണ്ണ എടുത്തു ജാനു വായിലിട്ടു ഊമ്പി കമ്പിയാക്കി

ജാനുവിന്റെ സാരി വലിച്ചു അഴിച്ചു

ജാനുവിനെ നഗ്നയാക്കി

വിളിയെടി പൂറി

എന്താ മുതലാളി

എടി നിന്റെ സ്ഥിരം തെറി എനിക്ക് മൂഡാകട്ടെ

തായോളീ പൂറാ കൂതി തീറ്റ കാര

പണ്ണി പൊളിച്ചു താടാ കൂതി

തെറി കേൾക്കുമ്പോൾ മുതലാളിക്ക് കമ്പിയടിച്ചു

മുതലാളി പൂറി മോളെ കുനിയെടി കൂത്തിച്ചി നിന്റെ കൊതം വിടർത്തി

പിടി ജാനു കൊതം വിടർത്തി പിടിച്ചു മുതലാളി ഊക്കാൻ കുണ്ണ ജാനുവിന്റെ കൊതത്തിൽ കയറ്റി പണി തുടങ്ങി

ജാനു വിളിയെടി കുത്തി മോളെ

എടാ അവരാതി പൂറി മോനെ

കൊതം പൊളിക്കേടാ പൂറി മോനെ

കൂത്തിച്ചി മോനെ തായോളീ അരവണ പൂറിൽ പിറന്ന കദളി തള്ള ഊക്കി വാണത്തിൽ പിറന്ന പട്ടി പൂറി മോനെ

ആ കൂത്തിച്ചി മുതലാളി ജാനുവിന്റെ കൊതം ത്തിൽ മെസ്സിയായി അരങ്ങു തകർത്തു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പാസ് ആയിരുന്നു

മുതലാളിയുടെ ജാനുവിന്റെ കൂതിയിൽ മുതലാളിയുടെ കുണ്ണ ഓടി കളിച്ചു ജാനുവും വിട്ടു കൊടുത്തില്ല രണ്ട് പേരും പരസ്പരം വിട്ടു കൊടുത്തില്ല

മുതലാളി തളരുമ്പോൾ ജാനു തീട്ട കൂതി പൊക്കി അടിക്കും ജാനുവിന് നടു കയ്ക്കുമ്പോൾ മുതലാളി പണ്ണി കൊടുക്കും വാശിയേറിയ മത്സരം നടന്നു

അവസാനം നിമിഷം മുതലാളി ആ അവസരം മുതലെടുത്തു കളിച്ചു

കൂതി മൈതാനം വിടർന്നു പന്തലിച്ചു

കുണ്ണയ്ക് അനായാസമായി ഓടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി

ഇടയ്ക് മുതലാളി കുണ്ണ കൂതിയിൽ അഞ്ചു വിരൽ കയറ്റാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ജാനു ഫൗൾ വിളിച്ചു കൈ തൊടരുതെന്നു പറഞ്ഞു

ഇല്ലെടി കൂത്തിച്ചി തൊടുന്നില്ല

മൈരാ കളിക്കുമ്പോൾ നേരെ കളി പൂറി മോനെ കള്ളകളി കളിക്കല്ലേടാ

ഇല്ലെടി കൂത്തിച്ചി അരവണ പൂറി