മാമിയുടെ മുല383 

മാമിയുടെ മുല


ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ മാമിയെ കളിച്ചതാണ് മാമിയുടെ പേര് ലൗലി മാമൻ ഡെവർ ആണ് ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നു മാമിയ്ക്ക് 35 വയസ്സ് ഉണ്ട് മാമൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാമൻ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയി എന്നോട് വീട്ടിൽ നിൽക്കാനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ലൗലി മാമിയെ കളിക്കാൻ തോന്നുമായിരുന്നു ഈ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാമിയെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അന്ന് ഒന്നും നടന്നില്ല 2 മത്തെ ദിവസം ഞാൻ കാര്യം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു മാമി നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഞാനും മാമിയും പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു മാമി സങ്കടപ്പെട്ടു ഇനി വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ബീജം ഉപയേഗിക്കേണ്ടിവരും എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ മാമന് അത്താൽപ്പര്യം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈര്യം സംഭരിച്ച് ലൗലി മാമിേയാട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മാർഗം പറയാം പക്ഷേ അത് മാമി മറ്റാരോടും പറയരുത് സത്യം ചെയ്യണം മാമി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കാം മാമിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാമിയെ ഗർഭിണി ആക്കാം അതായാൽ മറ്റാരുടെയും കുഞ്ഞാവില്ല ആരും അറിയുകയുമില്ല മാമി ഇതുകേട്ട് തരിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ മാമിയാണ് എന്നത് നീ മറക്കരുത് അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാമിയെ ഇഷ്ടമാണ് അതു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഇനി പറയില്ല നിങ്ങളുടെ സങ്കടവും തീരും എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കും അതു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ മാമി ഇതാരോടും പറയരുത് എന്നും പറഞ്ഞു മാമി ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ മാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ചാവുന്നതാ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും മാമി സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചുകൂടെ ആരും അറിയില്ല എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ മാമിയെ നിർബന്ധിച്ചു മാമിയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻമാരെ പോലെ കഴിയാം എന്ന് മാമിയും സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ലൗലി മാമിയോട് പറഞ്ഞു