കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇതൾ

ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യണ്ട രീതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞപ്പാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ചേച്ചിക്ക് അതിന്റെ വശം അറിയാത്തതിനാൽ പല്ലുകൾ കൊളുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുക്കത്തെ വേദനയും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് വരെ ചേച്ചി ഞാപ്പികോടിരുന്നു പിന്നെ പല രീതിയിലും ചേച്ചി ഞ്ഞപ്പി എന്റെ കണ്ണുതള്ളിച്ചു. ഒടുവിൽ അണ്ണാക്ക് വരെ മുട്ടിച്ചു ഞാപ്പിയെടുത്തു അവനെ. ഒടുക്കത്തെ സുഖം കാരണം പെട്ടന്ന് തന്നെ പാൽ മൂക്കിലും വായെല്ലും ചീറ്റി തെറിച്ചു പോയി.

അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഒട്ടും വിളയാത്ത കരിക്കിന്റ കഴബു പോലെന്ന് ചേച്ചി അത് എല്ലാം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി. ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ ഒരു വിധത്തിൽ കബിയാക്കി. ചേച്ചിയുടെ കാൽ അകത്തി അമർത്തി കുത്താൻ നോക്കി കയറ്റാൻ നല്ല ബിദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ തളി കയറ്റാൻ നോക്കി ഒടുവിൽ വേദന കാരണം ചേച്ചി അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഞാൻ ഒരുപ്പാട് നിർഭത്തിച്ചു നോക്കി ചേച്ചി സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ വീടും സാധനം എടുത്തു ഒന്ന് കൊടഞ്ഞു. ചന്തയിൽ അടിക്കാൻ ചേച്ചിയെ കുനിച്ചു നിർത്തി അവനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒടിഞ്ഞുമടങ്ങാതെ കയറ്റി.

ഒരുവിധം എന്റെ കട വരെ കേറി ഞാൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നു മനസ്സില്ലയി ഞാൻ പല രീതിയില്ലും വേഗത്തിൽ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അരക്കെട്ട് കഴച്ചു. ഞാൻ അവനെ ഊരി വീണ്ടും അപ്പത്തിൽ കയറ്റാൻ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചു ഒന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ ഞാൻ വീണ്ടും അപ്പം നക്കിത്തുടച്ചു. അപ്പത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കേറ്റി ഒരു വിധത്തിൽ കാൽഭാഗം കയറി അപ്പോൾ തന്നെ ചേച്ചി വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.

ഇത്‌ ഞാൻ ചെവികൊണ്ടില്ല ഒറ്റ കയറ്റം കൊടുത്തു ചേച്ചി അപ്പോൾ തന്നെ ആ……….. എന്നു പറഞ്ഞു തലോണ മുറുകെ പിടിച്ചു പോരാത്തതിന് രക്തവും പൊടിഞ്ഞരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി വഴുവഴുപ്പ് നല്ല പോല്ലേ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി പല രീതിയിൽ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചു. പാൽ പോകാറായപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ഊരി ചന്തയിൽ കയറ്റി അടിച്ചു പാൽ അകത്തു കളഞ്ഞു. പോയ പാൽ കുറച്ചു ഒലിച്ചു ഒഴുകി പുറത്ത് വന്നു. അങ്ങനെ കളി നിർത്തി ചേച്ചി കുളിക്കാൻ പോയി ഞാൻ വീട്ടിലും പോയി

ഈ കഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുക..!!