ഹോം നേഴ്സ്491 

കുഞ്ഞിമോനെ നിനക്ക് കട്ടി ഉള്ള ദോഷയ ഇഷ്ട്ടം കട്ടി കുറഞ്ഞതാ ഇഷ്ട്ടം (ഞാൻ മനസിൽ പറഞ്ഞു കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് കയിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടം ഉമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനയാ ഉണ്ടാക്കി തരാറ് ) ഇത്താ കട്ടി കൂടിയത് മതി അതാ തിന്നാൻ സുഗം അത് കേട്ടപൊൾ ഇത്ത ച്ചിരിക്കാണ് ചൈതത് കനം കുറഞ്ഞത് പറ്റിലെ കുഞ്ഞി: ഇല്ലാ കനം കുറഞ്ഞാൽ കടിക്കാൻ സുഖം കിട്ടില്ല കനം കൂടിയത് കടിക്കാൻ നല്ല സുഗം കിട്ടും ഇത്ത ദോശ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് തന്നു എന്നോട് ഇന്നലത്തെ മീൻ കറി വേണാ ചട്ടിണി വേണാ ഇന്നലെ എനിക്ക് മിൻ കിട്ടിയില്ലലോ? ” റാബിയാക്ക് ഉണ്ടാകിയതാ മഞ്ഞ പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഏതാ മീൻ? അയലയാ അയല വാണ്ട മുള്ളൻ ആണങ്കിൽ നോക്കാം
മുള്ളൻ ഇഷ്ട്ടമാണാ ആ തടിച്ച മുള്ളൻ ഇത്താക് ഏതു മീനാ ഇഷ്ട്ടം തടിച്ച ച്ചൂദ ചൂദ വണാ ? ഞാൻ പറയാം അപ്പോ വാങ്ങിച്ചു തന്നൽമതി ഇതു പറഞ്ഞതു മുതൽ ലഗാൻ പെൻങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി
എനിക്ക് ച്ചട്ടിണി മതി ഇത്ത ചട്ടിണി കെണ്ട് വന്നു തന്നു എന്റെ അടുത്തു തനെ നിന്നു ഞാൻ ദോഷയും ചുട്ടിണിയും കൂട്ടികയിച് ച്ച വച്ച് ഇറക്കി ഇത്താന്റെ ച്ചട്ടിണിക്ക് നല്ല രുജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തയെ ഒളിഞ് നോകി അവര് അവരുടെ ച്ചുണ്ടുകൾ മലർത്തി പിടിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് നനച്ചു ഒരു കൈ പൂർ തടവുന്നു ഇത്തക്ക് കയപ്പ് ഇളകി നിൽക്കാണ് മുട്ടി നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഞാൻ കൈ കയുഗി ഇത്തയോട് ബൈ പറഞ്ഞ് പണിക് പൊകാൻ ഇറങ്ങി

തുടരണാ?