ഹോം നേഴ്സ്491 

എനിക്ക് തന്നു ഇത് കയിച്ചോ നീ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് തടി കൂട്ടികേ നീന്റെ റാബിയ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇത്ര തടി മതി ജമീലത്താ ഇത് കയിച്ചാൽ തടി കൂടുമോ ? ശക്തി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞി ട്ട് അവർച്ചിരിക്കാണ് ചൈതത് ഞാൻ ഒളി കണ് ഇട്ട് അവരെ ഒന്ന് നോക്കി ന്നല്ല ബോഡി ശൈപ്പ് 36 സൈസ് മുല വലിയ വയർ ന്നല്ല ആറ്റം ചെരക്ക് തന്നെ റിജു മടിയിൽ ഇരുന്നു ഫ്രൂട്ടി വേണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്രൂട്ടി പെട്ടിച്ച് സ്ട്രാ ഇട്ട് കെടുത്തു അവൾ ഊമ്പി കുടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ഇത്താ ഇവൾക്ക് ഊമ്പീ കുടിക്കാൻ അറിയിലൊ അവൾ ഊമ്പി കുടിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല ”നീ കവർ ഞക്കി കെട് അപോ കുടിച്ചോളും ഊമ്പി കുടിക്കാൻ ആവുമ്പോൾ ന്നലോണം ഊമ്പികുടിച്ചോളും ഊമ്പാൻ അറിയുന്ന ആൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കും വങ്ങിച്ചോളു ഇത്തക്ക് ഫ്രൂട്ടി ഇഷ്ട്ടാണ് അലെ? ഇത്ത ച്ചിരിച്ചോണ്ട് മുഗളിലേക്ക് പോയി
ഞാനും ഉമ്മയും ടൈനിങ്ങ് ഹാളിൽ ഇരുന്നു റിജുവിന്റെ കുട്ടിതരങ്ങൾ കണ്ട് ഇരുന്ന് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബക്ഷണം കയിച്ച് ഉറങ്ങാൻ റൂമിൽ കയറി കുറച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോൾ ജമീല ത്താത്ത റിജുവിനെ കെണ്ട് വന്ന് അവൾ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാ ഇല്ല ഇത്താ അവളെ എന്റെ കുടെ കിടത്തി അവർ ഇത്താതയുടെ റൂമിൽ കയറി ന്നളെ വെള്ളിക്കളം ആണ് 3 മണിക്ക് പണി കയിഞ്ഞ് എത്തും ഇടക്ക് ഇടക്ക് കുഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരയും ജമിലത്ത തരാട്ട് പാട്ട് പാടി ഉറക്കും അവർക്ക് രാത്രി ഉറക്കം കമ്മിയാകും പ്പാവം രാത്രി 2 മണിക്ക് ഇത്താത്തയുടെ കുഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരയുന്നു ജമീലത്ത ത്താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നു. ഇന്നതെ രാത്രി എന്റെ ഉറക്കം പോയി ഇനി ഇങ്ങനെ തനെ ആകുമോ. എന്നും പടച്ചോനെ ഞ്ഞാൻ രാവിലെ ന്നേരത്തെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ട്രസ് മാറ്റി അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ന്നോക്കി ജമില ത്താത്ത ഉണ്ട് പാവം ഉറങ്ങതൊ രാവിലെ തനെ അടുക്കളയിൽ കയറി സാഥാരണ ഉമ്മയാ ഉണ്ടാക്കാറ് ഉമ്മ എണീറ്റിട്ടും ഇല്ല പറാവുകാരി വന്നതലെ അവൾ പണിയടുക്കട്ടെ എന്ന വിജാരം ഉണ്ടാകും