ഹോം നേഴ്സ്491 

ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ വിട്ടുകാർ ഹോംനൈസിനെ വേക്കും ഉമ്മയെയും കുട്ടിയെയും പരിജ രിക്കാൻ പെട്ടന്ന് ഉപ്പ ഒടി വന്ന് പറഞ്ഞത് റാബിയ പ്രസവിച്ചു ആൺകുഞ്ഞ് എല്ലാർക്കും വലിയ ഷന്തോഷം ആയി ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിയും മിട്ടായി വിതരണം എല്ലാം കയിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ആ നീ ഇനി പോകോ ഉമ്മ വിടിന്റെ തകോൽ തന്നു ഞാൻ Dio scootiyil വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് വിട്ടിൽ കയറി പുറത്തുള്ള കുളി മുറിയിൽ കയറി കുളിക്കാൻ നുള്ള പരിടിയിൽ ട്രസ് ഉരി ജെഡി ഉരി ലഗാനെ നോക്കി നിറച്ച് കാട് പ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു തോർത്ത് എടുത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങി റൂമിൽ പോയി ഗില്ലറ്റ് ശോവിങ്ങ് സെറ്റ് എടുത്തു പുറത്തുള്ള ചെമ്പരത്തി ചെടിയുടെ അഞ്ചാറ് ഇല പറിച്ച് കുളിമുറിയിൽ കയറി ലഗാൻ ക്ലിൻ ചെയ്ത് ച്ചെമ്പരത്തി ഇല അലക്ക് കല്ലിൽ ച്ചുരട്ടി പ്പിടിച്ച് ഉരസി അതിന്റെ നീര് എടുത്തു എണ്ണക് പകരം കുണ്ണയിൽ പുരട്ടി വാണാം അടി തുടങ്ങി ന്നല്ല തണുപ്പാ ചെമ്പരത്തി ഇല നീര് താളി കൊണ്ട് വാണം വിടാൻ കുളികയിഞ്ഞ് റൂമിൽ കയറി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം : മൂന്ന് തിവസം കയിഞ്ഞ് വരൂ എല്ലാരും ഹോസ്പ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്
ഞാൻ പണിക്ക് പോയാൽ 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരാറ് വർക്ക് കയിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ത്താത്ത മുഗൾ റൂമിൽ സ്ഥനം പിടിച്ചു നേരൊ മുഗൾ റൂമിൽ പോയി ഇത്താത്ത കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു കുഞ്ഞ് തെട്ടിലിൽ ഞ്ഞാൻ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ റൂമിൽ കയറി കോസടിയിൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നു. ഇതാരാണപ്പാ ഞാൻ മനസിൽ വിജാരിച്ചു ഞാൻ ഇതു വരെ കാണാത്ത ഒരാൾ അടുത്തു ച്ചെന്ന് നോക്ക് ആള് നല്ല ഉറക്കമാ 4 വയസ് തോന്നും പെൺകുഞ്ഞാ ഇത്താത്താ ആരുടെതാ ഇ കുഞ്ഞ് അതു ജമിലയുടെ കുഞ്ഞാ ആരാ ജമീല ? വീട്ടിൽ നിക്കാൻ വന്ന ആളാ ഒ ഞ്ഞാൻ റൂമിൽ കസേരയിൽ ഇരുന്നു മുബൈലിൽ ഗയിം കളിച്ച് ഇരുന്നു കുറച്ച് കയിഞ്ഞ പോൾ കുഞ്ഞ് ഉണർന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി … ഇത്താത്താ കുട്ടി കരയയുന്നു ഞാൻ ജമീലയെ വിളിക്കാം ‘ ജമില എവിടെ? അവൾ ബാത്റൂമിൽ കുഞ്ഞിന്റെ തുണികൾ അലക്കാണ് ഒ
കുറച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് ഒരാൾ കടന്ന് വന്നു ച്ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നോട് ച്ചേതിച്ചു അവർ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാ കവളെ ഇവിടെ കിടത്തിയതിന് ഇല്ല! നിന്റെ പേരന്താ ഇക്ബാൽ വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കാറ് കുഞ്ഞിമോൻ അവർ കുഞ്ഞിനൊ എടുത്തോണ്ട് റൂമിൽ നിന്നും ച്ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ അവളുടെ പുറക് വശം ഒന്ന് കണോടിച്ചു ഒത്ത ശരീരം വീതി കുടിപ്പുറം ബാകം വലിയ തടിച്ച കുണ്ടി 6 ‘അടി ഉയരം എന്നോ ക്കാളും ഉയരം കൂടുതൽ