ഹോം നേഴ്സ്491 

ഹോം നേഴ്സ്


വീട്ടിൽ വന്ന പാറാവുകാരി ഹോം നൈസ്
എന്റെ പേര് ഇക്ക്ബാൽ വയസ് 23 ന്നാട് തൂത മലപ്പുറം പലക്കാട് അതിർത്തി എന്റെ കുടുബം ഉമ്മ ഉപ്പ ഉപ്പാക്ക് തടിമില്ലിൽ ജോലി രണ്ട് ച്ചേട്ടത്തിമാർ രണ്ട് പേരെയും കല്യാണം കയിപ്പിച്ചു വിട്ടു മൂത്തവൾ റസിയ 28 വയസ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇളയവൾ റാബിയ 25 റാബിയയുടെ കല്യാണം കയിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം ആയി ട്ടോളു ഇപ്പോൾ അവൾ ഗർബിണിയാണ് എഴാം മാസം വയറ്റിൽ ഉള്ള പ്പോൾ ചേറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരാറാണ് പതിവ് ആത്യ പ്രസവം അയതോണ്ട് എന്റെ വീട് ചെറിയ ടെറസിട്ട വിടാണ് മുഗളിൽ രണ്ട് ബ്രഡ്റും ഒന്ന് അറ്റാച്ചിട് ബാത്രൂം താഴൊ രണ്ട് ബ്രഡ്റും അറ്റാച്ചിട് ഇല്ല വീടിന്റെ ഉൾവശം മുഴുവനും ച്ചുമര് സിമന്റ് തേറ്റച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് ഇല്ല മുഗളില്ലതൊ അറ്റച്ചിട്ബാത്റും ഉള്ള എന്റെ റും മറ്റെറും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കാണ് അവൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ നിന്നും മാറി കോടുക്കണം അവൾക്ക് പ്രസവ റും ആക്കാൻ ബാത്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ” രണ്ടാമതൊ റൂമിൽ കട്ടില ഇല്ല ന്നിലത്ത് കോസടി വിരിച്ച് കിടക്കണം നിലം കാവിയാണ് അവൾ വരുന്നതിന്റെ ഒരാഴിച്ചകമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ് മുന്നൊ ഞാൻ റും മാറി കിടന്നു റും മാറിയാൽ ഉറക്കം വരാതിരുന്നൽ പ്രഷ്നം ആക്കും വിജാരിച്ചിട്ട് കാവി ഇട്ട ന്നിലത്ത് കോസടി വിരിച്ച് കിടക്കാൻ നല്ല സുഗം ഉറങ്ങാനു നല്ല സുഗം ഞാൻ +2 പടനം നിർത്തി ട്ടിപ്പർ ലോറി ബോഡി ബെൽഡിങ്ങ് ജോലിക്ക് പ്പോകാറ് റും മിലിരിക്കുമ്പോൾ കമ്പി കഥ വായിക്കാറ് ആ ഫ്രിടം അവൾ വരുന്നത് വരെ മാത്രം എന്റെ മേഷയിൽ കുറെ കുത്ത് c D യും കുത്ത് കഥകളും ന്നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന് മേശ ഞ്ഞൻ ലേക്ക് ചൈയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് വെറുതെ വലിച്ച് ഇയച്ച് കെണ്ട് വരണ്ടലൊ ത്താത്ത യെ അമ്മാവനും മൗലവിയും കുട്ടി കെണ്ട് വന്നു ഇനി പ്രസവിച്ചിട്ട് 90 കയിഞ്ഞ് പോകത്തെള്ളു മൊത്തം 6 മാസം എന്റെ വാണടി റും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തട്ടീം മുട്ടീം ത്താത്തയുടെ പ്രസവം അടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അട്മിറ്റ് ചൈയ്തു അളിയന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മാനോട് എ ടീ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നല്ല പാർപേര ത്തിയേ കിട്ടിയാ ഇല്ല ഇത്താ നിങ്ങൾ വല്ല വരെയും കിട്ടിയാ ഇല്ല ഇപ്പൊ ബയങ്കര പാടാ കിട്ടാൻ നല്ല പൈസാ കെടുക്കും വേണം മൂത്തവൾ റസിയ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുത്തി ഉണ്ടന്ന് 35000 കെടുക്കണം എന്ന് അളൊ കിട്ടാൻ നല്ല പാട നീ അവളൊ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ തന്നെ നിർത്താൻ പറ: