എസ്റ്റേറ്റ്

”സബാഷ്…. തീർന്നു… ഇന്നത്തേക്കുള്ള മുതൽ ആയി….. ശങ്കര….വാ… പോയി… എടുകാം…. പ്രാണനായി… പിടയുന്ന… പന്നിയുടെ… അടുത്തേക്ക് അവർ… നടന്നു…..
ചത്തിലെ പന്നി…. തോമ..ഒരു… വെടി അതിന്റെ നെഞ്ചേതേകു വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു….
അതോടെ അതിന്റെ കാറ്റു പോയി….
മ്മ് എടുത്തോ…
ശങ്കരൻ അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തു….. അവർ കാട്ടിനു പുറത്തേക്കു നടന്നു….
അവർ ജീപ്പിനടുത്തെത്തി…
തോമ പറഞ്ഞു… ഡോ… ഇവിടെ… നല്ല… ചരക്കുകളെ കിട്ടുവോ നല്ല കിളിന്തു വേണം… തനിക്കു അറിയാവുന്ന സ്ഥലമല്ലേ….
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു… അത്… മുതലാളി… ഇവിടെയൊക്കെ പാവങ്ങള…

അവരൊക്കെ വിളിച്ചാൽ വരില്ല…
തോമ പറഞ്ഞു…. വന്നില്ലേൽ പിടിച്ചു… കൊണ്ട് വരണം താൻ പറ എവിടെയാ ഉള്ളത്…
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു…. അത്… മുതലാളി നോക്കണം
തോമ പറഞ്ഞു… അല്ല… ശങ്കര… താൻ… ഒരു… പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ തന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിന്റെ ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരണമെന്ന്… അതെങ്ങെനെയാ…
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു… അത് വേണ്ട… മുതലാളി..
എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുട്ടിയ..
തോമ പറഞ്ഞു… ഡോ…അതിനെന്താ… എന്റെ ഫ്രെണ്ട്സ്ഒകെ തനിക്കറിയാവുന്നവരല്ലേ… വലിയ… ബിസിനസ്സ്കാര അവരു വിചാരിച്ചാൽ അവർക്കു ഒരു ജോലി ഈസി ആയി കിട്ടും… താൻ അവളെ വിളിക് എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരാൻ പറ…
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞൂ അത്…. മുതലാളി…
തോമ…പറഞ്ഞു… താൻ… ഒന്നും… പറയേണ്ട… തന്റെ… മകളൊന്നും… അല്ലല്ലോ…. നി വിളിച്ചിട്ട്… വരാൻ… പറ…
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു… ശരി… മുതലാളി… തോമ പറഞ്ഞു… മ്മ്.. ഇന്നാ ഫോൺ… വിളിച്ചോ…
അയാൾ ഫോണെടുത്തു… ശങ്കരന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തു…
ശങ്കരൻ തന്റെ പോകറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു അതിൽ നിന്നും നമ്പർ നോക്കി… ഡയൽ ചെയ്തു…

ഹലോ “”ശരണ്യ മോളല്ലേ… ഞാനാ… ശങ്കരനമ്മാവൻ… മോളുടെ ജോലി കാര്യം ഏകദെശം ശരിയായിട്ടോ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *