അമ്മയുടെ കാമ കേളി12 

ലക്ഷ്മി – നല്ലൊരു പെണ്ണ് കൊച്ചിനെ തന്നെ പണ്ണി പണ്ണി ഉണ്ടാക്കി താ പൂറി മോനെ

അവൻ -താരാടി അമ്മ പൂറി

ലക്ഷ്മി – മോനു വരാറായോ അണ്ടി നന്നായി തൊലിച്ചു കുല്ക്കി കാണിക്കു

അവൻ നല്ല പോലെ തൊലിച്ചു കാണിച്ചു അത് കണ്ടു ലക്ഷ്മി പൂറിൽ വിരലിട്ടു ഇളക്കി

ലക്ഷ്മി – നിന്റെ അണ്ടി മൊട്ട സൂപ്പർ എന്തൊരു തിളക്കം ആണ് ചുമന്നു തുടുത്തു ഈ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയെങ്കില് ചപ്പി ചപ്പി മോന്റെ പാലൊക്കെ ഞാൻ കറന്നെടുക്കും

അവൻ – ആ അമ്മ പൂറി കൊതിപ്പിക്കല്ലേ

ലക്ഷ്മി – ഇനി മോൻ അമ്മയുടെ ബ്രാ എടുത്തു അതിൽ അണ്ടി ഇട്ടു ഉരക്

അവൻ – അതും ചെയ്തു

ലക്ഷ്മി – അമ്മയുടെ മുലയിൽ ഇട്ടു ഉരക്കുന്ന പോലെ മോൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ

അവൻ- അതെ അമ്മേ

ലക്ഷ്മി – മോൻ കുറെ കുടിച്ചത് അല്ലെ അമ്മയുടെ മുല പാൽ ഇനിയും വേണോ മോനെ കുടിക്കാൻ

അവൻ – വേണം അമ്മേ

ലക്ഷ്മി – മോൻ ആ ബ്രാ എടുത്തു നല്ല പോലെ വായിലിട്ടു ചപ്പിയെ

കാണട്ടെ മോൻ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ നുണഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത്

അവൻ – ലക്ഷ്മി പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തു ആ ബ്രാ എടുത്തു നുണഞ്ഞു കുടിച്ചു

അത് കണ്ടു ലക്ഷ്മിയുടെ പൂർ തരിച്ചു

ലക്ഷ്മി -മോനു പാല് കിട്ടിയോ

അവൻ – കിട്ടി അമ്മേ ഇപ്പോൾ ആണ് പാലിന് മധുരം കൂടിയത്

ഇനിയും കുടിക്കട്ടെ

ലക്ഷ്മി – മതി അമ്മയ്ക്കു ഒലിക്കുവാ പൂർ നക്കി താ മോൻ അമ്മയുടെ ജെട്ടി എടുത്തു പൂർ ഭാഗം വരുന്ന സ്ഥലം നക്കിയേ കാണട്ടെ അമ്മ

അവൻ – ജെട്ടി എടുത്തു ചെയ്തു ആ സ്ഥലം നക്കി

അത് കണ്ടു ലക്ഷ്മി പൂറിൽ വിരലിട്ടു ഇളകി

ലക്ഷ്മി – ആ മോനു അമ്മയ്ക്ക് വരാറായി

മോൻ എന്റെ പൂറിലോട്ട് പാല് ചീറ്റിയെ അമ്മ കാണട്ടെ

അവൻ – ജെട്ടി നിലത്തു വെച്ച് വിരിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഉൾഭാഗം തുരന്ന് പൂർ വരുന്ന സ്ഥലത്തു അണ്ടി ഇട്ടു ഉരച്ചു

ലക്ഷ്മി – ഇനിയും ഉരക്കു അമ്മയുടെ കടി മാറട്ടെ അവൻ അതിൽ ഉരച്ചു ഉരച്ചു കൊടുത്തു

ലക്ഷ്മി – ആ ആ ആ ആ

മോനു urakkeda

അവൻ – വീണ്ടും വീണ്ടും പൂർ വരുന്ന ഭാഗത് ഉരച്ചു കൊടുത്തു

ലക്ഷ്മി – ആ ആ ആ ആ

മോനു ആ ആ പൊക്കി കളി അമ്മയെ എടുത്തു പൊക്കി അടി

അവൻ – അതെങ്ങിനെ അമ്മേ