ആദ്യകളി

അവളുടെ ചുണ്ട് ഊമ്പിക്കൊണ്ട് മുലകളിൽ ഞെരടിക്കൊണ്ട് വിരുതൻ പ്പോൽ ഞാൻ ശക്തിയായി അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ന്റെ വെള്ളം പോയിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂർ ആയിട്ടെള്ളു അതുകൊണ്ടാവും ഇത്ര ലൈഫ് എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു…മേഘ്‌ന അരക്കെട്ട് nannayi ഇളക്കി കുണ്ണ ജി സ്പോട്ടിൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് … അവളിൽ നിന്നും സീൽക്കാരം ഉയർന്നു , ന്നെ ഇരിക്കെ പിടിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് അവളുടെ മൂർച്ച എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി ഞാൻ സകല ശക്തിയുമെടുത്ത അടിച്ച അടിച്ച കയറ്റി,,,ഒപ്പം ന്റെ വെള്ളം മലവെള്ളം പോലെ അവളിലേക്ക് ഒഴുകി,,,ഞങ്ങൾ തളർന്നു കെട്ടിപ്പുണർന്നു കിടന്നുറങ്ങി…

ഈ കഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുക..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *