നിരഞ്ജനം261 

അകത്തുനിന്നും ഒരു യുവതിയും പതിനാലുകാരി പെണ്കുട്ടിയും കടന്നു വന്നു.

കൃഷ്ണ : നളിനി…
കണ്ണൻ: അതേ അനന്തൻ മാമയുടെ മകൾ.
നളിനി എന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇതു എന്റെ മകൾ അഞ്ജലി.

അയാൾ പരിചയപ്പെടുത്തി

കൃഷ്ണ : മോളെതു ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണെ.
അഞ്ജലി : ഒന്പത്തിൽ.

അഞ്ജലിയെപ്പറ്റിപറഞ്ഞാൽ വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ ശരീരം ശ്രീത്വം തുളുമ്പുന്ന മുഖം.
പച്ച ബ്ലൗസിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അവളുടെ മുലകളിൽ നിരഞ്ജന്റെ കണ്ണുടക്കി.

“എന്റെ മുറപെണ്ണ് … അഞ്ജലി .”. നിരഞ്ജൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.
അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചു അവളും.

തുടരും…

അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.